ZaKRES USŁUG

W ramach świadczonych usług oferujemy:

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • opracowanie polityki rachunkowości, założenie planu kont dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności (jeśli dotyczy)
 • zgłaszanie jednostki jako czynnego podatnika podatku VAT / VAT-UE oraz aktualizacja zgłoszeń
 • prowadzenie bieżących zapisów księgowych, ewidencji, dzienników i innych wymaganych prawem rejestrów
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur
 • obliczanie zobowiązań podatkowych w przyjętych okresach rozliczeniowych
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną
 • przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia, informacji dodatkowej, rachunku przepływów pieniężnych - jeśli wymagane
 • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdania finansowego - jeśli wymagane
 • reprezentowanie jednostki w Urzędzie Skarbowym i podczas kontroli podatkowych
 • konsultacje księgowe odnośnie bieżącej sytuacji operacyjnej jednostki, optymalizacja podatkowa oraz doradztwo gospodarcze

Prowadzenie kadr i płac

 • przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • zgłaszanie, aktualizacja i wyrejestrowywanie pracowników jednostki z ZUS
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników jednostki
 • naliczanie list płac dla pracowników etatowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • ustalanie należnego urlopu oraz innych świadczeń na rzecz pracowników
 • sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną
 • reprezentacja jednostki podczas kontroli ZUS

Usługi dodatkowe

 • konsultacje przy sporządzaniu biznes planu
 • pomoc przy zakładaniu jednostki, rejestracji, wybór odpowiedniej formy opodatkowania
 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych bilansów na potrzeby własne jednostki, np. dla banków, inwestorów, udziałowców
 • sporządzanie sprawozdań i informacji do GUS, NBP, PFRON, systemu Intrastat itp.
 • odbiór dokumentów w siedzibie jednostki
 • inne usługi, w zależności od potrzeb obsługiwanej jednostki

Biuro Rachunkowe „Na Zamłyniu”
32-046 Zamłynie 56

kontakt@biuronazamlyniu.pl
www.biuronazamlyniu.pl
 

Joanna Sobusiak-Płatek
tel. 503 149 025
 
Saturday the 23rd. - Joomla Site Templates